Optisyenlik Hakkında Kanun’da Neler Değişiyor?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 5193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Yönündeki Teklif Kabul Edildi.

“Torba Tasarı” olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’lar da Değişiklik Yapan Tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen tasarı ile 5193 sayılı optisyenlik hakkında kanun’da ne gibi değişiklikler olacağı konusunda Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Derneği tarafından yayınlanan açıklamayı siz değerli okurlarımız ile paylaşıyoruz.

“Degerli Üyelerimiz “Torba Tasarı” olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’lar da Değişiklik Yapan Tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen, 5193 Sayılı Kanunda yapılması düşünülen düzenlemeler aşağıdaki gibidir. MADDE – 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 1- Bu Kanuna tâbi meslek mensupları; meslekî faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve işbirliğini temin etmek ve meslekî ahlâk ve disiplini tesis edip korumak üzere, kamu kurumu niteliğinde müstakil optisyen-gözlükçüler odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğini teşkil ederler.

Odalar ile Birliğin teşkili, bunların yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alış usûlleri, gelirleri, giderleri, organlar için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılış usûlü, mesleki sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tesbiti, disiplin cezaları ile infaz ediliş usûlü, odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemler hakkında, optisyenlik-gözlükçülük mesleğinin mahiyetine ve gereklerine uygun olarak, 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu hükümleri kıyasen uygulanır.

Ancak, 6643 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki “yüzelli” sayısı yüz, 14 üncü maddesindeki “ikiyüzelli” sayısı yüz, 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “ikiyüz” sayısı yüz, (b) bendindeki “beşyüz” sayısı ikiyüzelli, “ikiyüz” sayısı yüz, “yüzelli” sayısı yetmişbeş ve (c) bendindeki ‘beşyüz” sayısı “ikiyüzelli” olarak uygulanır. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin teşkil edilmesinden itibaren en geç altı ay içinde, bu maddenin uygulanması ile ilgili yönetmelikler Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Birlik tarafından hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur.” MADDE – 5193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alıp optisyenlik ve gözlükçülük yapmakta olanlar, faaliyette bulundukları ilde bu Kanunun ek 1 inci maddesi hükmünce optisyen-gözlükçüler odası kurulmasını takiben en geç iki ay içinde odaya kaydolurlar.

Aksi takdirde, Bakanlıkça müesseseleri kapatılarak faaliyetlerine son verilir.” Kanun tasarısı Meclis Genel Kurulunda kabul edildikten sonra onay için Sn. Cumhurbaşkanımızın onayına gönderilecek, Sn.Cumhurbaşkanımızın imzalamasını müteakip kanun tasarısı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Optik Gazete  http://www.optikgazete.com/gundem/optisyenlik-hakkinda-kanun-da-neler-degisiyor-h3940.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir